Algemeen

Artikel 1 

Lid 1: De bepalingen in dit reglement zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van V.V.S. Uranymus (hierna te noemen: “de vereniging”), zoals deze voor het laatst bij notariële akte zijn vastgesteld. Elke bepaling in de wet of in de statuten heeft voorrang boven hiermee strijdige bepaling in dit reglement.

Lid 2: Dit huishoudelijk reglement is van kracht vanaf 11 maart 2024.
Bestuur
Leden
Reünisten
Uitschrijven
Algemene ledenvergadering
Activiteiten
Kascommissie
Commissies
Slotbepaling